การชำระเงิน

บริษัท คลอไรด์ (ประเทศไทย) จำกัด
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สาขา บิ๊กซี สุขาภิบาล 3
บัญชีออมทรัพย์
404-331606-6
โทร : 02-055-8888
Chloride (Thailand) Company Limited.
Siam Commercial Bank Public Company Limited.
Branch Big C Sukhapiban 3
Saving Account
404-331606-6
Tel : +662-055-8888